ohsoromanov:

Anna Pavlova, 1911.

(Source: fortheloothoney)